0760-224 757


Verksamhetsplan 2023

1 Mål och måluppfyllelse

Föreningens vision är:

”Ljungskile Ridklubb ska vara en väl fungerande och attraktiv ridklubb där barn, ungdomar och vuxna tillsammans känner att det egna engagemanget gör att fritiden blir glädjerik, lärande och meningsfull.”

Föreningens värdegrund bygger på empati, förståelse och tolerans. Kamratskap är ett honnörsord och föreningen ska sträva efter att motverka all form av mobbning och utanförskap. Umgängesformerna ska istället upplevas som berikande, oavsett ålder eller kunskaper. I verksamheten ska alla känna att han eller hon duger. Föreningen ska vara ett drogfritt fritidsalternativ.

Som medlem är man delägare och vi behöver hjälpas åt att driva föreningen framåt.

Ljungskile Ridklubbs helhetssyn innebär också utåtriktade verksamhet för att sprida kunskaper om föreningen och ridsporten. Föreningen ska därmed samarbeta med skolor, föreningar, andra myndigheter och organisationer.

En hög säkerhet ska genomsyra hela föreningen genom Ridsportförbundets välgrundade läroplan och styrelsens beslutade regler.

Kunskapsförmedlingen fortsätter att utvecklas i form av externa föreläsare som undervisar i bl.a. friskvård, praktisk ridkonst, djurvård och samspel mellan häst och människa.

Ljungskile Ridklubb ska stå för ett brett utbud för ryttare och häst.

Föräldrautbildningen ska fortsätta vara obligatorisk i ridskolan. Den är till för att involvera hela familjen och ge föräldrar självförtroende och kunskaper att hjälpa till vid lektionsverksamhet och i stallet.

 

 

2 Arbetet under året

2.1 Ledning och strategiskt arbete

Organisation

Ljungskile Ridklubb håller en jämn nivå organisatoriskt. Föreningen ska fortsätta ha en engagerad styrelse vars medlemmar har roller och ansvarsområden. Dessa ansvarsområden ska göras mer tydliga utanför styrelsen och dokument ska uppdateras kontinuerligt.

Kommunikation

Såväl medlemmar som allmänhet ska få kunskap om föreningens verksamhet. Det ska ske genom att styrelsemedlemmar och verksamhetschef är tillgängliga - kontaktuppgifter ska alltid finnas synliga på hemsidan och på föreningens anslagstavlor.Information på hemsida, Facebook och Instagram stärker känslan av delaktighet och föreningstillhörighet och vi fortsätter att arbeta med sociala medier.

Under 2023 startar vi ett medlemsblad som kommer skickas ut regelbundet till samtliga medlemmar.

 

2.2 Medlemmar och kunder

Under 2023 planerar föreningen att anordna klubb- och lokal tävling ledd av ansvarig personal. Personalen har både vanan att hålla i tävlingar och har också säkerhetstänket runt arrangemanget med sig. Detta tar vi tillvara på och lär samtidigt ut kunskapen till flera på samma gång. Föreningens målsättning är att alla kan vara med på sin nivå. För de medlemmar som vill tävla för Ljungskile Ridklubb på lokal nivå kommer det att finnas ett ryttaravtal med åtaganden och förmåner, för såväl medlemmen som föreningen. Föreningen kommer att anmäla lag till de lägre divisionerna inom såväl hoppning som dressyr för storhäst och ponny  under våren och hösten om det finns intresse och underlag för det.

Föreningen ska arbeta med att värva och utbilda stallvärdar vid behov. Utbildning sker av föreningens personal. Stallvärdar m fl är goda krafter inom föreningen och en värdefull resurs för ideella arbetet.

 Projektet Årselever skall fortsätta då det kommit att bli en mycket viktig resurs i föreningen när det gäller skötsel av stall och hästar på helger och dagar då ordinarie personal är ledig. Målet är att hålla en grupp om 8 medlemmar med varsin projekthäst.

Föreningen ska fortsätta anordna läger, uteritter och andra aktiviteter. Under året planerar vi att arrangera familje-/arbetsdagar.

Föreningen kommer under 2023 fortsätta samarbetet med Uddevalla gymnasieskola. Detta genom elever från program med lärlingsplatser, GLU. Även gymnasieelever som går Hästskötarutbildning som tillval, fortsätter att komma till ridskolan. 

Vi kommer att fortsätta med Prova-på ridning ett antal lördagar, både under vårterminen och höstterminen.

 

2.3 Hästar och anläggning

En ridskola arbetar med levande material. Hänsyn måste tas till varje hästs kapacitet, hälsotillstånd och ålder.

Våra ridinstruktörer fortsätter att utbilda och underhålla ridskolans hästar.

Fortsatt arbete under året med underhåll av anläggning och hagar.

Styrelsen har fått beviljat av Länsstyrelesen att bygga ut paddocken med hänsyn till befintligt fornminne.

Styrelsen kommer nu söka finansiella medel för detta samt dränering av paddock.


Jourverksamheten under helger, storhelger och helgdagar bemannas med ideella krafter och elever inom projektet.

Möjligheten att utöka antalet uteboxar med 1-2 boxar kommer undersökas under året.

Vi har som målsättning att 2023 arbeta med hållbarhetsfrågor både vad gäller föreningens energiförbrukning samt vad gäller hästarna, ”hållbar ridning för hållbara hästar”. Vi kommer utarbeta bättre rutiner för återvinning.

 

2.4 Personal

Fortbildning av vår personal i form av föreläsningar, träningar och kurser kommer fortgå utifrån behov.

 

2.5 Ekonomi och resurser

Budgeten för 2023 visar på en fortsatt stabil ekonomi. Osäkerheten är dock stor med tanke på omvärldssituationen. Stigande priser på foder och el kommer att påverka föreningen ekonomiskt. Finns även en oro kring att medlemmar inte kommer att ha råd att utöva sin idrott och att vi kommer att tappa medlemmar. Det nya driftsbidraget från Uddevalla Kommun kommer dock att hjälpa oss framför allt med de ökade elpriset. 

Föreningen skall medvetet och långsiktigt arbeta för att antalet ridande och uthyrning av boxplatser ligger på en stabil nivå. Tillsammans ska ridskolan och hyrstallet föra föreningen framåt.

Vi jobbar vidare med att öka antalet sponsorer och bibehålla ett gott samarbete med befintliga. 

Vi kommer att fortsätta söka bidrag för att förbättra anläggningen, såsom dränering och utbyggnad av paddock,

 

3 Summering

Ljungskile Ridklubb ska vara en förening där det finns plats för alla. Såväl nybörjare som mer erfarna ryttare, tävlingsintresserade eller skogsryttare, psykiskt och/eller fysiskt funktionsnedsatta. Det ska alltid finnas möjlighet för medlemmar att komma med förslag till förbättringar och nya spännande aktiviteter.

Föreningen ska stå för god hästhållning, kamratskap och tolerans.

 

Styrelsen