0760-224 757


Dagordning årsmöte Ljungskile Ridklubb 29 feb 2024
 
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgifter.( Gäller i så fall f o m nästa år)
12. Fastställande av modell för ledarskap för det kommande verksamhetsåret; en eller två ordförande.
13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Val av:( Läses upp av valberedningen)
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
f) Ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmännamöten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.